Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 337998-2016 z dnia 07-11-2016 - Żory
1) Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie administrowanym przez Gminę Żory tj.:  4958 szt. punktów świetlnych stanowiących własność Gminy ...
Termin składania ofert/wniosków: 15-11-2016

Ogłoszenie nr 341590 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.
Żory:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 337998
Data: 07/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Żory, Krajowy numer identyfikacyjny 27625554200000, ul. Al. Wojska Polskiego  25, 44240   Żory, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 348 245, e-mail umzory@um.zory.pl, faks 324 348 248.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zory.pl/?c=7074
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Adres:
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 44-240 ŻoryZwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki