Zakres zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków
wyszczególniony jest w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Miasta Żory