Zamknij okno Drukuj dokument

Rejestr placówek wsparcia dziennego, posiadających wydane przez Prezydenta Miasta Żory zezwolenie na prowadzenie działalności, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Symbol:


Wydział:
Zespół Spraw Społecznych

Podstawa prawna:
Art.19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).

Opłaty:
Za zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie pobiera się opłaty.

Termin odpowiedzi:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nastąpi w terminie ustawowym,
tj. 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.


Jednostka odpowiadająca:
Zespół Spraw Społecznych

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub o cofnięciu zezwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta Żory
Zespół Spraw Społecznych
ul. Rynek 9
44-240 Żory

Forma załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub odmowa wydania zezwolenia.
Zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony.
Prezydent odmawia wydania zezwolenia, w przypadku, gdy:
a) podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
b) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr
o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni
od zaistnienia tychże zmian.
Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
a) przestał spełniać warunki określone w ustawie;
b) nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Żory, w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów Prezydent wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo
na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.


Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek

Załączniki do wniosku:
1. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie, której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność ( nie są wymagane przy placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę).
2. Odpis z właściwego rejestru.
3. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP.
4. Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
5. Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
6. Informacja o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego.
7. Informacja o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek
na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych.
8. Pozytywna opinia Miejskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
9. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego


Uwagi:
Informacji na temat uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego udziela pracownik Zespołu Spraw Społecznych pani Natalia Emelina.
Tel. 32 4348135
e-mail: zss@um.zory.pl

Dokumenty

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki (70.5kB)    
Załącznik - wzór oświadczenia o posiadaniu nr REGON i NIP (36kB)    
Załącznik - wzór oświadczenia o sposobie finansowania placówki (1) (34.5kB)    
Rejestr placówek wsparcia dziennego (10.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jakub Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jakub Kozłowski
Data wprowadzenia:2018-08-06 14:51:30
Opublikował:Jakub Kozłowski
Data publikacji:2018-08-06 15:00:50
Ostatnia zmiana:2019-03-04 09:06:46
Ilość wyświetleń:1472