Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA Nr 19/II/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.11.2002r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

UCHWAŁA Nr 19/II/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 28.11.2002r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 420 ustawy z dnia 20 czerwca 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

Zatwierdzić plan finansowy Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

Art. 406 pkt 1 edukacja ekologiczna
Paragrafy 2440, 2450
Organizacja konkursów i innych przedsięwzięć ekologicznych przez stowarzyszenia i jednostki budżetowe
Paragrafy 4210 i 4300
Organizacja przez wydział OS UM:

Art. 406 pkt 2 - monitoring
Finansowanie pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Art. 406 pkt 4 - zadania modernizacyjne
§ 3030
Kontynuacja finansowania działań modernizacyjnych zgodnie z uchwałami RM w Żorach:

§ 6110 zadania inwestycyjne:

Art. 406 pkt 5 - urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych
§ 4210 i 4300
Zakupy sadzonek celem uzupełnienia nasadzeń na terenach urządzonej zieleni miejskiej oraz koszty nasadzeń i przesadzeń.

Art. 406 pkt 6 - gospodarka odpadami
Zakup worków do zbiórki odpadów, utylizacja odpadów niebezpiecznych, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.


Art. 406 pkt 7 - wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów
Realizacja uchwał Rady Miasta:

Art. 406 pkt 8 - profilaktyka zdrowotna dzieci
Organizacja zdrowotnych wyjazdów poza obszar Śląska.

Art. 406 pkt 9 wprowadzaniu przyjaznych dla środowiska nośników energii
Wprowadzenie możliwości pomocy w zamianie nośników energii.

Art. 406 pkt 12 - inne

Art. 407 pkt 1 - realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-04 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:39
Ilość wyświetleń:2160