UCHWAŁA Nr 655/L/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.06.2002 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. : "Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlano ? Usługowych przy ul. Rybnickiej w Żorach".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. /

RADA MIASTA

u c h w a l a :

§ 1.

Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczkę w wysokości - 75.000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. : ?Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlano ? Usługowych przy ul. Rybnickiej w Żorach?.

§ 2.

Ustanowić zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków wymienionych w § 1 w formie weksla ?in blanco? wystosowanego przez Gminę Miejską Żory, płatnego na zasadach określonych w umowie oraz deklaracji wekslowej. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych budżetu .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Żory.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.