UCHWAŁA Nr 642/L/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.06.2002 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 r.

na podstawie : art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ) w związku z art. 420 ustawy z dnia 20 czerwca 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm. )

RADA MIASTA

u c h w a l a :

§ 1

Załącznik do uchwały Nr 630/XLIX/02 z dnia 23.05.2002r. Rady Miasta Żory, zawierający plan finansowy Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002r., zastąpić załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Zachodzi konieczność aktualizacji planu G i P FOŚ na 2002r.

wpływy:

- odsetki GFOŚ - 30.000 zł
- odsetki PFOŚ - 20.000 zł

wydatki:

- zwiększenie wydatków na profilaktykę zdrowotną dzieci o 6.000 zł
- wykonanie studni głębinowej na terenie parku "Piaskownia" ? 20.000 zł