OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

1. Prezydent Miasta Żory

    REGON 000527316-90927489

    kod  44 - 240  Żory, woj. śląskie

    Al. Wojska Polskiego 25

    Internet: www.um.zory.pl , e-mail: umzory@um.zory.pl

    nr kierunkowy 0 - 32

    Telefon/telefax  43-48-258,  43-50-780

    ogłasza konkurs na :  świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania

                                    pojazdów  na koszt właścicieli na terenie miasta Żory.

 

2. W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy spełniający  wymogi określone  

    w „Regulaminie konkursu”.

 

3. „Regulamin Konkursu” można  odebrać osobiście w Urzędzie Miasta,  

    Al. Wojska Polskiego 25,  44-240 Żory, Wydział Gospodarki Komunalnej,  

    pokój 205, (II piętro) w godz. 800 - 1500, w każdym dniu roboczym-bezpłatne.

 

4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest :

    naczelnik  wydziału inż. Andrzej Pałuchowski, Wydział Gospodarki Komunalnej,

    telefon  43 - 48 - 242,   w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25

    w pokoju 202 w godz.  800 - 900, w każdym dniu roboczym.

 

5. Oferty należy składać: Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska   Polskiego 25, 

    44 - 240 Żory,  INFORMACJA  -  parter.

    Termin składania ofert upływa   04.08.2003 r. – o godz. 900.

 

6. Termin (okres) realizacji usługi - bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu 

    i zawarciu umowy w terminie do 31.12.2005 roku.

 

 

 

                                                                          PREZYDENT MIASTA ŻORY