OGŁOSZENIE  PREZYDENTA MIASTA ŻORY

w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego

 

1.      Przedmiotem, konsultacji jest załączony projekt uchwały Rady Miasta Żory w sprawie 
ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Targowej
w Żorach

 

2.      Konsultacje przeprowadza się w terminie od 27.10.2011 r. do 03.11.2011 r.

3.      Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:

Urząd Miasta Żory

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Al. Wojska Polskiego 25

44-240 Żory

im@um.zory.pl

 

4.      Uwagi i opinie dotyczące projektu powinny obejmować odniesienie do przedmiotu konsultacji,
a w przypadku proponowanych zmian ich uzasadnienie. Uwagi i opinie należy zgłaszać w formie
pisemnej lub drogą elektroniczną na podany w pkt. 3 adres.

 

5.      Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność
statutową inną niż określona w art. 4 ust. 1 niniejszej ustawy.

 

6.      Podmiot biorący udział w konsultacjach zobowiązany jest podać swą pełną nazwę,
dane rejestrowe oraz obszar swojej działalności statutowej w oparciu, o który bierze udział w konsultacjach.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Prezydent Miasta Żory