OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY
                w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego

 

 

Przedmiotem konsultacji jest załączony projekt uchwały Rady Miasta Żory w sprawie:

 

Obniżenia o 20 punktów procentowych wysokości wskaźników procentowych,
określonych w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

 

1. Konsultacje przeprowadza się w terminie od 29 listopada 2011 r. do 6 grudnia 2011 r.

 

2. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:

Urząd Miasta Żory

Wydział Lokalowy

al. Wojska Polskiego 25

44-240 Żory

lok@um.zory.pl

 

3. Uwagi i opinie dotyczące projektu powinny obejmować odniesienie do przedmiotu konsultacji,
a w przypadku proponowanych zmian ich uzasadnienie. Uwagi i opinie należy zgłaszać w formie
pisemnej lub drogą elektroniczną na adres podany w pkt 2,
w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 grudnia 2011r.

 

4. Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
prowadzące działalność statutową w zakresie pozwalającym wniesienie uwag
do uchwał Rady Miasta .

 

5. Podmiot biorący udział w konsultacjach zobowiązany jest podać swą pełną nazwę,
dane rejestrowe oraz obszar swojej działalności statutowej w oparciu, o który bierze udział
w konsultacjach.

 

 

 

 

                                                            /-/ Waldemar Socha

                                                           Prezydent Miasta Żory