Symbol:


Wydział:
Wydział Polityki Społecznej

Podstawa prawna:
Art.19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Opłaty:
Za zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie pobiera się opłaty.

Termin odpowiedzi:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nastąpi w terminie ustawowym,
tj. 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.


Jednostka odpowiadająca:
Wydział Polityki Społecznej

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub o cofnięciu zezwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta Żory
Wydział Polityki Społecznej
ul. Rynek 9
44-240 Żory

Forma załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub odmowa wydania zezwolenia.
Zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony.
Prezydent odmawia wydania zezwolenia, w przypadku, gdy:
a) podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
b) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr
o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni
od zaistnienia tychże zmian.
Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
a) przestał spełniać warunki określone w ustawie;
b) nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Żory, w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów Prezydent wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo
na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.


Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek

Załączniki do wniosku:
1. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie, której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność ( nie są wymagane przy placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę).
2. Odpis z właściwego rejestru.
3. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP.
4. Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
5. Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
6. Informacja o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego.
7. Informacja o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek
na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych.
8. Pozytywna opinia Miejskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
9. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego


Uwagi:
Informacji na temat uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego udziela pracownik Wydziału Polityki Społecznej pani Natalia Emelina.
Tel. 32 4348135
e-mail: wps@um.zory.pl

Dokumenty