W związku z nasilającymi się przypadkami łamania prawa w zakresie reklamy napojów alkoholowych znajdujących się w przestrzeni publicznej na terenie naszego miasta a co za tym idzie planowanymi przez tutejszy organ kontrolami punktów sprzedaży napojów alkoholowych, proszę o weryfikację i ewentualne dostosowanie ich treści i formy do wymogów określonych przepisami prawa. Zwracamy szczególną uwagę na dostosowanie treści i formy reklamy do wymogów określonych w Ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.2277 ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.11.2003r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o  szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim.

Jednocześnie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 18 ust.10 pkt 2 ustawy, organ zezwalający cofa zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

Zaś zgodnie z art. 18 ust.10 pkt 11 ustawy, przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie  3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

W załączeniu pliki do pobrania tj.:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 t.j. ze zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim (Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz.1950).

 

Załącznik Nr 1  - wzór umieszczania na reklamach piwa napisu informującego o szkodliwości spożywania alkoholu.

 

Załącznik Nr 2 - wzór umieszczania na reklamach piwa napisu informującego o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim.